Årsmöte 2024-02-24

Årsmöte 2024-02-24

Lördagen den 24:e februari, klockan 11:30 kommer Taidokan ha sitt årsmöte och alla medlemmar är välkomna att vara med. Vi träffas som vanligt i dojon.

För att vara medlem så skall medlemsavgiften vara betald senast 10:e februari (två veckor innan mötet). Detta är extra viktigt om man vill ha rösträtt. Motioner och förslag skickas till styrelsen senast två veckor innan mötet.

Kom och påverka klubbens framtid! Nedan följer dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av presidium
 3. Val av två justeringsmän
 4. Kontroll av mötets stadgeenlighet
 5. Kontroll av närvaro samt fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Genomgång av den ekonomisk redovisning för föregående år
 8. Genomgång av revisionsberättelsen
 9. Genomgång av verksamhetsberättelsen
 10. Godkännande av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen
 11. Beviljande av avgående styrelses ansvarsfrihet
 12. Motioner och förslag
 13. Val av styrelsen
  1. Ordförande för två år (väljs ojämna år).
  2. Sekreterare för två år (väljs ojämna år).
  3. Kassör för två år (väljs jämna år). 2024
  4. Övriga ledamöter för ett år.
  5. Suppleanter för ett år.
  6. Huvudtränare för ett år.
 14. Val av revisorer för ett år
 15. Firmatecknare för året
 16. Genomgång av verksamhetsplan för året
 17. Genomgång av budget för året
 18. Medlemsavgift för året
 19. Mötet avslutas
Kommentarer är stängda.